Podatek od towarów i usług VAT

Twórcą tego podatku był niemiecki ekonomista Carl Friedrich von Siemens, który zbudował jego koncepcję w 1919 r., jako wielofazowego podatku konsumpcyjnego, obciążającego wartość tworzoną (dodaną) w każdej fazie obrotu gospodarczego. Jest to państwowy podatek pośredni na rzecz budżetu państwa.

Więcej

Podatek od towarów i usług VAT – kontynuacja

Podatek VAT jest najbardziej powszechnym podatkiem z którym na co dzień spotykają się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nie wykonujące działalności gospodarczej. Należy przyjąć, iż podatek ten płacą – w sposób pośredni lub bezpośredni – wszystkie podmioty prawa biorące udział w umowach sprzedaży. Stąd też jest on podatkiem obrotowym wielofazowym, zwyczajnym, pośrednim, rzeczowym, obligatoryjnym i w całości zasilającym budżet państwa. Podatek VAT stanowi istotny składnik cen towarów i usług, które nabywają odbiorcy finalni nie mający prawa do odliczenia podatku zapłaconego we wcześniejszych fazach.

Więcej

Podmiot ubiegający się o koncesję

W myśl ustawy z 1982 r. podmiot prywatny mógł otrzymać koncesję, tylko wówczas, jeśli na podstawie odrębnego zezwolenia prowadził działalność gospodarczą. Przy udzielaniu koncesji stosowano kryteria ekonomiczne. Podstawowymi kryteriami ekonomicznymi były: wartość bezpośredniego eksportu wytworzonych towarów lub świadczonych usług, która powinna stanowić 1/4 własnej produkcji lub usług oraz wartość eksportu, która powinna przekroczyć 1 mld ówczesnych złotych rocznie.

Więcej

Proces wdrażania podatku VAT

Podstawę prawną dla unijnego podatku VAT stanowią przepisy szóstej dyrektywy Rady WE Nr 388/77 uchwalonej 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich Wspólnoty (opublikowanej w Dz.Urz. WE. L 145 13/06/1977 r.). Dokument ten określił pojęcie działalności gospodarczej oraz podmioty – podatników objętych podatkiem VAT, a także ujednolicił podstawę opodatkowania (podstawę wymiaru podatku VAT), jak również wprowadził wspólny system podatku od wartości dodanej oraz zasady ustalania składek i podstawowe zwolnienia.

Więcej

Promesa koncesji i jej rodzaje – kontynuacja

Przepis art. 24 ust. 4 pr. dz. gosp. postanawia, iż w okresie ważności promesy organ koncesyjny nie może odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie. Obowiązek ten nie ma jednak charakteru obligatoryjnego, a organ koncesyjny może odmówić przedsiębiorcy udzielenia koncesji jeżeli:

Więcej

Prowadzenie rachunkowości przez przedsiębiorcę

Rozliczenia pieniężne i bezgotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami powinny być prowadzone za pośrednictwem banków. Szczegółowy sposób rozliczeń zawiera zarządzenie prezesa N B P z 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków (MP nr 21, poz. 320).

Więcej

Przepisy prawa przemysłowego z 1927 r.

W pierwszych latach w Polsce Ludowej utrzymano większość przepisów obowiązujących w zakresie koncesji w okresie II RP. Jednocześnie na mocy ustawy z 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 17) wprowadzono koncesję na prowadzenie przedsiębiorstw znacjonalizowanych. Głównie chodziło o przedsiębiorstwa przejęte przez państwo za odszkodowaniem i wymienione w grupach A i C ustawy. Grupa A obejmowała przedsiębiorstwa górnicze i przemysłowe (kopalnie, huty, przemysł zbrojeniowy, a także przemysł naftowy, gazowniczy, elektryczny i włókienniczy). Z kolei do grupy C zaliczano przedsiębiorstwa komunikacyjne (lotnictwa, kolei żelaznych i elektrycznych) oraz .przedsiębiorstwa telekomunikacyjne (telefoniczne, telegraficzne i radiowe).

Więcej

Składniki konstrukcji każdego podatku

Mimo znacznej różnorodności podatków w konstrukcji każdego z nich można wyodrębnić określone, stale występujące elementy składające się na tę instytucję. Są one nazywane podstawowymi składnikami konstrukcji każdego podatku. Zalicza się do nich:

Więcej

Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku VAT

Podatek należny VAT powstaje przy sprzedaży towarów i usług oraz innych czynności opodatkowanych według stawki podstawowej lub obniżonej. Kwotę należnego podatku VAT ustala się przez pomnożenie podstawy opodatkowania (obrotu netto) z odpowiednią stawką podatkową. (Obszerniejsze uwagi zob. w pracach L. Kamińska: l/AT – nowa jakość podatkowa, Poznań 1993: A. Barankiewicz: Wielka księga praw VAT, część 2. Prawo przedsiębiorcy, Wyd. Infor. Warszawa 1997, nr 6: A. M. Świstowska: Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, Warszawa 1998: D. Hys: VAT 99. Komentarz do podatku od towarów i usług, Wyd. Infor. Warszawa 1999: S. Stężewski: Praktyczne rozliczanie podatku VAT, Wyd. Infor. Warszawa 1999: R. Wierzba: Finanse i bankowość a wejście Polski do UE, Wyd. SGH. Warszawa-Pułtusk 1999: W. Sasin: Podatek od towarów i usług VAT, Wyd. Sigma. Skierniewice 2000: Cz. Sławski: Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2000 Biblioteka Podatnika nr 39, Wyd. Zakład Doradztwa i Organizacji. Gorzów Wlkp. 2000: P. Jeżewski: Zwolnienie z VAT podatników rozpoczynających działalność, Serwis VAT, Warszawa 2000, nr 4 oraz J. Zubrzycki: Leksykon VAT 2000, Oficyna Wyd. Unimex. Wrocław 2000 oraz C. Wiesławski, S. Kozłowski: VAT w rolnictwie, Suwałki 2000).

Więcej

Warunki wykonywania koncesji

Przepis art.16 ust.1 pr. dz. gosp. postanawia, iż organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Jest to istotna zmiana w stosunku do ustawy z 23 grudnia 1988 r., w której organ koncesyjny był upoważniony do określenia w koncesji podstawowych warunków wykonywania tej działalności. Obecny zapis ustawowy upoważnia ten organ do określenia jedynie warunków indywidualnych, konkretnych, wynikających ze specyfiki działalności oraz sposobu jej wykonywania, a nie warunków podstawowych, stwarzających ustawowe gwarancje ochrony swobody gospodarczej.

Więcej

Współczesna problematyka zasad podatkowych

Z kolei podatkowe zasady gospodarcze, sprowadzają się do wyboru właściwych źródeł opodatkowania i ich nienaruszalności oraz uwzględniają możliwości przerzucalności podatków i ekonomiczne skutki ich wprowadzania.

Więcej

Prowadzenie polityki płac w gospodarce rynkowej

W tej sytuacji kierownictwa placówek stają przed dylematem – czy i w jaki sposób reformować system płac? Mając świadomość, że reforma płac, w tym zwłaszcza zmiana relacj i płac miedzy grupami zawodowymi, stanowiskami i pracownikami wymaga dodatkowego zwiększenia środków, ponad poziom oczekiwanych przez pracowników podwyżek, większość placówek nie śpieszy się z modyfikacją zasad wynagradzania, ograniczając się do ustawowego wymogu wprowadzenia regulaminu wynagradzania. W regulaminach powtarza się na ogół zasady zawarte w odpowiednim zarządzeniu Ministra Zdrowia. Powstaje więc pytanie, czy w sytuacji braku środków na wynagrodzenia należy rezygnować z modyfikacji zasad wynagradzania? Otóż pragnę zwrócić uwagę, że kompleksowa restrukturyzacja placówek służby zdrowia nie może pomijać tak ważnej dziedziny jak płace. Przy pomocy płac można również dokonać restrukturyzacji zatrudnienia i podnieść poziom usług medycznych, odpowiednio motywując pracowników. Ponadto z motywacyjnego punktu widzenia system płac powinien umożliwiać pracodawcy uzależnienie plac od kwalifikacji pracy, predyspozycji pracowników i efektów ich pracy, zarówno w placówce bogatej jak i dysponującej mniejszymi środkami. Spłaszczenie płac zawsze demobi- lizuje pracowników bardziej operatywnych, mają on i bowiem własną skalą oceny pracy, nawet jeśli nie stosuje jej pracodawca.

Więcej

Propozycje zakresu działalności ZOZ

Środki finansowe pozyskiwane mogą być także z udzielania świadczenia dla firm i zakładów pracy, takich jak badania profilaktyczne, orzekanie o przydatności do danego zawodu, przeprowadzanie testów psychologicznych. Celowe wydaje się powołanie oddzielnej komórki organizacyjnej, zajmującej się organizacją odpłatnych szkoleń i kursów z zakresu prawidłowego żywienia, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz kursów psychologicznych. Działalność tą można połączyć ze sprzedażą materiałów edukacyjnych. Uczestnictwo w programach promocji zdrowia organizowanych przez gminy, powiaty, inicjatywy wojewódzkie lub ogólnopolskie oraz samodzielne podejmowanie takowej działalności dla różnych grup ludności (poprzez organizację prelekcji, sympozjów, spotkań edukacyjnych) oprócz korzyści finansowych stanowi doskonały sposób upowszechniania ZOZ. Jawi się on wówczas w społeczności lokalnej jako jednostka prężna, dbająca wszechstronnie o dobro pacjentów. Unika się w ten sposób zarzutu naruszania art. !8b ustawy o ZOZ z dnia 30 sierpnia 1991 r., zakazującego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o ZOZ mających znamiona reklamy.

Więcej

Projekty zmian w zakładach opieki zdrowotnej

Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie zdecydowanych działań, zmierzających do uzdrowienia sytuacji. Okoliczności wymuszają likwidację wielu placówek oraz restrukturyzację pozostałych.

Więcej