Monthly Archives Maj 2015

Przepisy ustaw samorządowych

Należy nadmienić, że niedostatecznie precyzyjnie a wręcz zbyt ogólnikowo sformułowane zostały przepisy ustaw samorządowych: ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku, ustawy o samorządzie powiatowym z 1998 roku i ustawy o samorządnym województwie z 1998 roku. Określone przepisy tych ustaw w lakoniczny sposób nakładają na te samorządy obowiązek działań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wobec powyższego jednostki rzadko podejmują jakiekolwiek działania w tej materii. Należy także nadmienić, że na mocy ustawy o pomocy społecznej z 1991 roku (z późniejszymi zmianami) domy pomocy społecznej przekazane zostały do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i wyłączone z zakresu kompetencji Ministra Zdrowia. Wobec zupełnie innych źródeł i zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeń z zakresu pomocy społecznej – socjalnych, także innego podporządkowania, mogą się pojawić i przypuszczalnie wystąpią trudności, aby do zespołów realizujących świadczenia pielęgnacyjne włączać pracowników socjalnych, co w istocie wzmocniłoby pozycję tych zespołów i poszerzyło zakres ich czynności. Należy rozważyć możliwości zawarcia odpowiednich porozumień a następnie umów pomiędzy gminami a zespołami pielęgniarek.

Więcej

Stomatologia

Przed prywatyzacją tego sektora największym kłopotem w naszym SPZOZ było niewykonywanie kontraktowych punktów stomatologicznych, częste absencje i brak dyscypliny czasu pracy. Po wprowadzeniu podkon- traktów opłacanych od liczby wykonanych punktów i przejęciem przez stomatologów pomocy stomatologicznych (plus wynajem zasobów) nastąpiła „eksplozja punktów” – nadrobienie zaległości i stałe 100% wykonanie kontraktu z kasa chorych.

Więcej

Komunikacja marketingowa – dalszy opis

Państwowe i niepaństwowe jednostki służby zdrowia, powinny zwrócić baczniejszą uwagę na możliwości, jakie daje im kształtowanie polityki marketingowej. Są to bowiem sprawdzone narzędzia, których nadrzędnym celem jest wsparcie nic tylko sprzedaży usług, ale zapewnienie określonych rozwiązań systemowych. Podstawową cechą tych działań jest przede wszystkim wspólna koordynacja – nie da się bowiem efektywnie ich realizować bez spójnej koncepcji, określonych celów czy środków przeznaczonych na ten cel. Jednak to co wydaje się najważniejsze – to zmiana mentalności w postrzeganiu form wsparcia sprzedaży usług medycznych oraz solidny rozwój wiedzy z tego zakresu, ukierunkowany na decydentów.

Więcej

Projekty zmian w zakładach opieki zdrowotnej

Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie zdecydowanych działań, zmierzających do uzdrowienia sytuacji. Okoliczności wymuszają likwidację wielu placówek oraz restrukturyzację pozostałych.

Więcej

Koszty działalności profilaktycznej

Koszt utraconego czasu pracy, przeznaczonego na badania profilaktyczne, koszt czasu pracy utraconego w wyniku przeprowadzenia badań profilaktycznych (skierowania na badania dodatkowe lub zwolnienie lekarskie), koszt wynikający z niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku badań profilaktycznych, koszty stałe zapobiegania wypadkom przy pracy, koszty ochrony indywidualnej pracowników (zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć bezpłatną odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej i inne środki ochronne pracownikom zatrudnionym przy pracach narażających ich na uszkodzenie ciała i urazy lub przy innych pracach w warunkach szkodliwych dla zdrowia), koszty modernizacji przeprowadzanych w zakładzie pracy (modernizacje jako konsekwencja badań profilaktycznych lub wizytacji stanowisk pracy i wynikających z nich zaleceń lekarskich, jak również mogą stanowić wynik kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej), koszty szkoleń w zakresie profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy, koszty monitorowania stanowisk pracy, koszty przeniesienia pracownika na inne stanowisko bądź do innej pracy, pozostałe koszty związane z medyczną działalnością profilaktyczną, koszty delegacji pracowników przebywających na badaniach profilaktycznych, koszty badań profilaktycznych, koszty utrzymania pomieszczeń zakładowej służby medycyny pracy, koszty ogrzewania pomieszczeń zakładowej jednostki służby medycyny pracy, koszty energii elektrycznej zużywanej przez jednostkę służby medycyny pracy, koszty wyposażenia me- dycznego jednostki służby medycyny pracy, koszty materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, koszty poniesione w związku z opłatami za usługi medyczne, koszty przejazdu personelu medycznego, koszty obsługi administracyjnej, koszt związany z wynagrodzeniem personelu medycznego, koszt związany z wynagrodzeniami innych komórek organizacyjnych zakładu pracy, współpracujących w zakresie działań profilaktycznych z jednostką służby medycyny pracy.

Więcej

Ochrona zdrowia i reforma z 1999 roku

Instytucje i ludzie obciążeni są przeszłością, która rzutuje na ich wizerunek, zwykle mocniej niż teraźniejszość. Wizerunek polskiej ochrony zdrowia jest kiepski od wielu lat. Zaryzykuję twierdzenie, że nigdy nie był dobry. W PRL publiczna krytyka była bardzo ograniczona więc i służba zdrowia nie była atakowana, ale prywatnie ludzie narzekali i to nie bez przyczyny. Natomiast samoocena środowisk lekarskich była zdecydowanie lepsza niż dziś. Zawód cieszył się szacunkiem i pozwalał na spokojne życie. Demokratyczne przemiany 1989 roku wypuściły „dżina” z butelki. Przez 10 lat padały kolejne tematy tabu dotyczące różnych sfer życia i proces ten po- stępuje nadal. Zainteresowanie mediów różnymi tematami przychodzi falowo i koniunkturalnie.

Więcej

BIEŻĄCE BUDŻETOWANIE FINANSOWE W PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA

Budżetowanie jest metodą finansowego planowania działalności jakiejkolwiek organizacji. Planowanie i budżetowanie pociąga za sobą ustawiczne patrzenie w przyszłość. Dzięki temu mogą być dziś podejmowane decyzje, które przyniosą organizacji pożądane wyniki. Metodą budżetowania określa się głównie takie kierunki i sposoby wykorzystania środków finansowych, aby działalność organizacji była jak najbardziej efektywna, tzn. na przykład nie przynosiła strat lub je minimalizowała. Budżetowanie jest szczególnie potrzebne w warunkach zmieniającej się sytuacji w otoczeniu organizacji. Generalnie, budżetowanie pozwala ocenić, jeszcze przed ich podjęciem, decyzje rozwojowe – inwestycyjne, głównie w składniki majątku trwałego i ich skutki. Pozwala również ustalić niezbędne źródła finansowania działalności bieżącej i rozwojowej.

Więcej

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUGI I OBSŁUGI W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Jakość jest pojęciem trudno definiowalnym. Nie sposób opisać jakości definicją, trafną chociaż w 95%! Inaczej postrzegają każdy z nas, inaczej wygląda z punktu widzenia klienta a inaczej z punktu widzenia dostawcy usługi. W służbie zdrowia można rozpatrywać istnienie dwóch głównych jakości: jakości usługi medycznej oraz jakości obsługi klienta. Pierwsza jakość oznacza czy dobrze diagnozujemy, leczymy naszych pacjentów, czy wynik naszych medycznych działań jest zbieżny z nauką i sztuką lekarską. Jest ona często trudna do oceny przez pacjentów z kilku przyczyn, takich jak słaba znajomość zagadnień branży medycznej czy dość długi czas trwania diagnostyki i leczenia nie pozwalający na szybką ocenę efektów. Trudno też ocenić fachowość pracy lekarza czy przychodni po skuteczności leczenia prostych stanów jak przeziębienie czy niestrawność, a z takimi problemami pacjenci zgłaszają się najczęściej.

Więcej