Monthly Archives Lipiec 2015

Identyfikacja pacjenta

Mechanizmy identyfikacji pacjenta realizowane są zazwyczaj poprzez nadawanie osobie unikalnych numerów, które pozwalają łączyć jej dane powstające w różnych miejscach, w rozproszonych bazach danych czy kartotekach.

Więcej

Zakłady opieki zdrowotnej – kontynuacja

ZOZ jest zespołem osób i środków majątkowych utworzonym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, ale również utrzymywanym w tym celu, co oznacza, że nic musi do niego stosować się zasada samofinansowania, właściwa dla działalności gospodarczej: obowiązek utrzymywania spoczywa na „organie założycielskim”, która to obiegowa nazwa (mająca jednak umocowanie ustawowe, choć poza ustawą o ZOZ, a ponadto tylko w 1999 r.1) określa potocznie to, co ustawa nazywa „podmiotem, który utworzył ZOZ”. W rezultacie, organ założycielski ma szczególne obowiązki, których nie ma jego odpowiednik w odniesieniu do przedsiębiorstwa.

Więcej

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ A DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG MEDYCZNYCH

Reforma ochrony zdrowia, jej kształt i sposób prowadzenia były przedmiotem wieloletniej dyskusji. Szczególnie w okresie transformacji ustrojowej, w latach 90-tych, wyraźnie uwidoczniły się negatywne strony systemu odziedziczonego z przeszłości do których zaliczymy np. upolitycznienieopieki zdrowotnej w zakresie finansowania i zarządzania czy wzrost znaczenia „szarej” strefy powodującej niezadowolenie pacjentów. Uwypuklające się coraz bardziej wady stanowiły przesłankę do zmiany organizacji zasad funkcjonowania ochrony zdrowia. Wyznaczone priorytety skupiono w działaniach o charakterze organizacyjnym i finansowym. Przedmiotem rozważań stała się ekonomia – dziedzina która dotychczas pomijana była w rozważaniach o systemie opieki zdrowotnej.

Więcej

„Urynkowienie” usług zdrowotnych

Likwidacja zakładu opieki zdrowotnej tam, gdzie nic wynika to z nadmiernie rozbudowanej sieci służby zdrowia a jedynie z przyczyn finansowych, to nie koniec problemu. To powiększenie rzeszy bezrobotnych przy i tak wysokiej stopie bezrobocia, to zwiększone nakłady na wynikające stąd zobowiązania wobec zwalnianych pracowników, to wreszcie konieczność zapewnienia opieki zdrowotnej na danym terenie w innej formie. Łatwiej jest chyba utrzymać w takiej sytuacji coś, co już istnieje, niż doprowadzić do likwidacji i z czasem rozpoczynać tworzenie od podstaw.

Więcej

Zamówienie publicznego na dostawę drukarek

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę drukarek:

– 1) 10 szt. HP LJ 1100 lub równoważnych,

Więcej

Wyniki analizy działalności profilaktycznej

Wyniki analizy typu koszt-korzyść działalności profilaktycznej w zakładach pracy zaprezentowano w postaci ilorazowego wskaźnika będącego ilorazem zdyskontowanych korzyści w ujęciu finansowym i zdyskontowanych kosztów i różnicowego wskaźnika wynikowego obrazującego korzyści netto.

Więcej

PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI OCHRONY ZDROWIA

Wdrożenie reformy ochrony zdrowia powoduje istotne zmiany w zakresie funkcjonowania i organizacji zakładów opieki zdrowotnej. Zmiana organizacji i funkcjonowania zakładów wymaga niejednokrotnie poniesienia znacznych nakładów finansowych trudnych do udźwignięcia przez samorządy lokalne.

Więcej

Standardy akredytacyjne

Standardy te sformułowane są w postaci krótkich zdań oznajmujących stan pożądany. Często towarzyszy im nieco dłuższe wyjaśnienie intencji danego standardu. Podany jest też sposób oceniania czy jest on przez szpital spełniany, czy nic. Dodatkowo podany jest sposób punktowania poszczególnego standardu. Dość często standard główny uzupełniony jest standardami szczegółowymi, które dotykają poszczególnych aspektów standardu głównego.

Więcej