Monthly Archives Sierpień 2015

Samodzielne publiczne ZOZ-y

Szczególne miejsce wśród publicznych ZOZ-ów zajmują samodzielne publiczne ZOZ-y (dalej określane jako „SPZOZ-y”). SPZOZ-y są podstawową formą publicznych ZOZ-ów (art. 35c ust. 1 ustawy o ZOZ). Inne formy-jednostki budżetowej albo zakładu budżetowego-są dopuszczalne tylko jeżeli prowadzenie zakładu w formie SPZOZ-u „byłoby niecelowe lub przedwczesne” albo jeżeli SPZOZ nie może sam pokryć ujemnego wyniku finansowego, a organ założycielski postanowi o jego utrzymaniu w jednej z tych form (art. 60 ust, 3 i 4 ustawy o ZOZ).

Więcej