Daily Archives 22 września 2015

Jednolitość terminologii i systemy kodowe

Zasoby słownikowe, czyli zakres i format stosowanego słownictwa, zakreślają obszar pojęć na jakim opiera się wymiana informacji w danej dziedzinie. W medycynie i ochronie zdrowia zasoby słownikowe stanowią zakres słownictwa medycznego, farmaceutycznego, zdrowia publicznego, epidemiologii i innych pokrewnych dziedzin. Celem wyeliminowania nieporozumień i niespójności wynikających z niejednakowego stosowania terminologii medycznej, zaczęto tworzyć i katalogować słownictwo przypisując poszczególnym terminom określone, w założeniu jednoznaczne znaczenie. Jednocześnie poszczególnym słownym określeniom zjawisk (np. chorób) przypisywano kody: numeryczne, alfanumeryczne czy literowe, leli rolą było krótsze i często bardziej jednoznaczne „zanotowanie” wystąpienia danego zjawiska. W Polsce stosuje się aktualnie:

Więcej

Przyjęcie ustawy o działalności gospodarczej – kontynuacja

Aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia działalności gospodarczej jest Kodeks Cywilny, który określa różnego rodzaju umowy cywilnoprawne – zarówno umowy nazwane, jak i coraz częściej pojawiające się umowy nienazwane. W rozwijaniu działalności w zakresie opieki zdrowotnej zastosowanie znajdują inne umowy, które sąalbo nierozłącznym i koniecznym warunkiem jej prowadzenia, jak np. umowa o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie leczenia, a tym samym i w zakresie wykonywanych zabiegów w dziedzinie pielęgniarstwa, albo umowy, których zawarcie ułatwia podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych -np. umowa na wynajem pomieszczeń, itp.

Więcej