Monthly Archives Wrzesień 2015

Zakłady opieki zdrowotnej

Ustawa o ZOZ określa Zakład Opieki Zdrowotnej jako wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Więcej

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH CZ. II

Mechanizmy, które na dzień dzisiejszy warunkują polityką Kas dalekie są jeszcze od rozwiązań docelowego modelu. N ieprawidłowości występujące w funkcjonowaniu Kas Chorych mają swoje źródło między innymi w braku konkurencji między płatnikami i upolitycznianiu Rad Kas Chorych. Zagraża to sprowadzeniu Kas do roli bezwolnego płatnika.

Więcej