Monthly Archives Październik 2015

Kary za naruszenie dyscypliny finansów

Jeżeli chodzi o naruszenie dyscypliny w zakresie trybów należy wskazać, że podstawowym trybem jest przetarg nieograniczony co wynika żart. 14 ust, 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Odstępstwo jest możliwe tylko w wyspecyfikowanych przypadkach określonych ww. ustawie:

Więcej

AKREDYTACJA POLSKICH SZPITALI

Akredytacja szpitali została przygotowaną n’ latach 1996-1998 i wprowadzaną przez Centrum Monitorowania Jakości ir Ochronie Zdrowia (CMJ ) i wprowadzona ir 1998 r. Poniżej przedstawiono aktualny jej stan i perspektywy rozwoju tego systemu Zapewnienia Jakości u1 Polsce.

Więcej

ZOZ jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy

Jako jednostka organizacyjna, ZOZjest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – odrębnym, w szczególności, od swojego organu założycielskiego, który może być pracodawcą jedynie dla kierownika ZOZ-u.

Więcej

Negocjacyjna sytuacja strategiczna Kas Chorych

Kasy Chorych są monopolistą. Kontrolują masę krytyczną środków na opiekę zdrowotnąo które zabiegają świadczeniodawcy. Miejsce Kas w systemie społecznym nie jest do końca ukształtowane. Płatnik, jakim są Kasy z mocy prawa, nie powinien na przykład formułować polityki zdrowotnej. Nie jest on także rzecznikiem pacjenta, gdyż często jest adresatem jego roszczeń. Czynniki kształtujące styl negocjacyjny Kas Chorych:

Więcej

Kierunki premiowania pracowników

Silniejszy związek między efektami pracy a wysokością premii można uzyskać przez zastosowanie premiowania o charakterze prowizyjnym, gdzie wysokość funduszu zależy od wartości podpisanych umów z Kasą Chorych oraz dodatkowych usług świadczonych odpłatnie. Ta forma może gwarantować np. pracownikom przychodni odpowiednio wyższe premie z tytułu świadczenia usług podstawowej opieki medycznej dla zakładów pracy, z którymi zawarto umowy.

Więcej

Zamawiający

Za równoważne Zamawiający uważa drukarki, które mają certyfikat z autoryzowanego serwisu Hewlett Packard, że drukarki te będą przyjmowane i serwisowane na równi z drukarkami firmowymi.

Więcej

Kto akredytuje?

Zgodnie z treścią Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej sprzed 5 lat o utworzeniu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia CMJ otrzymał zadanie opracowania i wdrożenia systemu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej. Realizując ten obowiązek prowadzone były dotychczasowe prace zarówno przygotowania jak i implementacji akredytacji,

Więcej

ROLA I ZADANIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO CZ. II

Zadania Izby Lekarskiej skierowane są na dwie strony: dla społeczeństwa powinna ona być gwarantem wysokich standardów medycyny i etycznym zabezpieczeniem usług medycznych świadczonych przez lekarzy. Dla środowiska lekarskiego stanowić musi demokratyczne przedstawicielstwo względem społeczeństwa, administracji i polityków. Można się zastanawiać, na ile samorząd lekarski pełni równolegle te dwie role. Wielu bowiem lekarzy chciałoby widzieć Izbę raczej jako swego rodzaju związek zawodowy. _ _

Więcej