Monthly Archives Listopad 2015

Klauzula poufności

Jeżeli jednak wnioski o udzielenie koncesji złożyło kilku przedsiębiorców, to organ koncesyjny prowadzi tylko jedno postępowanie, w ramach którego przeprowadza rozprawę administracyjną (art. 19 ust. 3 pr. dz. gosp.). Wynik rozprawy jest wiążący dla organu koncesyjnego. (Termin „kilka” oznacza od 3 do 9 przedsiębiorców).

Więcej

Podatek od towarów i usług VAT – kontynuacja

Podatek VAT jest najbardziej powszechnym podatkiem z którym na co dzień spotykają się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nie wykonujące działalności gospodarczej. Należy przyjąć, iż podatek ten płacą – w sposób pośredni lub bezpośredni – wszystkie podmioty prawa biorące udział w umowach sprzedaży. Stąd też jest on podatkiem obrotowym wielofazowym, zwyczajnym, pośrednim, rzeczowym, obligatoryjnym i w całości zasilającym budżet państwa. Podatek VAT stanowi istotny składnik cen towarów i usług, które nabywają odbiorcy finalni nie mający prawa do odliczenia podatku zapłaconego we wcześniejszych fazach.

Więcej

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Rozporządzenie właściwego ministra powinno określać dokumenty wskazujące na możliwość spełnienia zarówno warunków technicznych i organizacyjnych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją, jak i na posiadanie możliwości jej finansowania (art. 17 ust. 4 pr. dz. gosp.).

Więcej

Warunki koncesjowania cz. II

– 4) ochrony osób i mienia, tj. działalności wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt 4 pr. dz. gosp. Są to przede wszystkim przepisy ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zm.). Powołana ustawa (w art. 16) stanowi, iż po zasięgnięciu opinii właściwego (ze względu na miejsce działalności usługi) komendanta wojewódzkiego Policji – organem właściwym do udzielenia, ograniczenia lub cofnięcia koncesji na działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Koncesję wydaje się na wniosek zainteresowanego:

Więcej

Prowadzenie rachunkowości przez przedsiębiorcę

Rozliczenia pieniężne i bezgotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami powinny być prowadzone za pośrednictwem banków. Szczegółowy sposób rozliczeń zawiera zarządzenie prezesa N B P z 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków (MP nr 21, poz. 320).

Więcej

System koncesjonowania w Polsce w latach 1918-2000 cz. II

Uzyskanie koncesji było uzależnione od spełnienia określonych w rozporządzeniu prezydenta RP kryteriów (warunków) formalnych, a w niektórych przypadkach wykazaniem się również posiadaniem odpowiednich kwalifikacji (uprawnień) zawodowych. Z kolei odmowa wydania koncesji ograniczona była do sytuacji obligatoryjnie wyliczonych w akcie prawnym i odnosiła się do spełnienia warunków dotyczących ochrony bezpieczeństwa państwa i ważnego interesu publicznego. W ten sposób właściwe organy administracji uzyskały możliwość decydowania według swobodnego uznania o wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, by nie zagrażało ono bezpieczeństwu państwa lub ważnemu interesowi publicznemu oraz obywatelom.

Więcej

Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej

Zasada swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej nie ma również w gospodarce rynkowej charakteru absolutnego i podlega pewnym ograniczeniom (reglamentacji) przez państwo. Istotą działalności reglamentacyjnej jest ograniczenie swobody działania przedsiębiorców zarówno w procesie produkcji oraz świadczenia usług, jak i wymiany w celu ochrony interesu gospodarczego państwa i obywateli. Z prawnego punktu widzenia reglamentacja wyraża kompetencję do ingerencji organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w sferę realizacji istotnych gospodarczo praw podstawowych.

Więcej

Podatek od spadków i darowizn

Jest on podatkiem o charakterze państwowym uregulowanym w ustawie z 28 listopada 1983 r. o tym samym tytule (tekst jedn. Dz.U. Z 1997 r. nr 16, poz. 89 z późn. zm.). Podatkowi temu podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego, na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Więcej