Daily Archives 5 listopada 2015

Podatek akcyzowy

W Polsce akcyza (łac. accisia – podatek) została wprowadzona równocześnie z podatkiem VAT ustawą z 8 stycznia 1993 r. Akcyza to rodzaj podatku obciążający konsumpcję określonych dóbr, wliczony w cenę sprzedaży. Obowiązek podatkowy ciąży na producencie oraz importerze wyrobów akcyzowych. Jest rodzajem podatku pośredniego, szczególnego, rzeczowego i obligatoryjnego oraz wyłącznie zasila dochód budżetu państwa. Podatek akcyzowy jest oparty na zasadzie jednokrotności opodatkowania wyrobu konsumpcyjnego (zwanego akcyzowym) u producenta lub importera i nie podlega potrąceniu ani zwrotowi. Jest on podatkiem uzupełniającym podatek VAT.

Więcej

Podatek od środków transportowych

Podatek ten ma również charakter podatku majątkowego. Jest podatkiem samorządowym (lokalnym) zasilającym budżety gmin. Początkowo uregulowany został rozporządzeniem ministra finansów z 27 grudnia 1994 r. (Dz.U. nr 132, poz. 676 z późn. zm.).

Więcej

Polski podatek VAT

Zasada powszechności podatku ściśle jest związana z jego wielo- fazowością, tzn. stosowaniem podatku VAT w sprzedaży, która występuje we wszystkich fazach obrotu towarem lub usługą. Podatek ten wyklucza także wielokrotność obciążenia oraz pozwala uniknąć pobierania „podatku od podatku”, wyłączając kaskadowe narastanie należności podatkowych i spiętrzenie cen. Ponadto konstrukcja podatkowa z uwagi na przerzucalność tego podatku sprawia, iż stanowi on dogodną formę obciążenia obrotu również z punktu widzenia międzynarodowej wymiany towarowej.

Więcej