Daily Archives 8 listopada 2015

Cofnięcie koncesji

Wezwania do usunięcia stwierdzonych w protokole uchybień nie należy jednak traktować jako wyłącznej możliwości oddziaływania pokontrolnego. Organ kontroli może bowiem stosować środki represyjne, jak np. upomnienie lub karę pieniężną, o których powinien poinformować organ koncesyjny. Jednak czynności kontrolne nie powinny naruszać samodzielności koncesjonariusza w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Więcej