Daily Archives 19 listopada 2015

Typy koncesji

Istotą koncesji (usług i robót publicznych) jest to, że jest ona udzielana w obszarach należących do sfery objętej monopolem państwa lub gminy, w których występuje wzajemność świadczeń państwa (gminy) i koncesjonariusza. Ponadto w obu postaciach koncesji – w drodze aktu administracyjnego powstaje stosunek prawny, który zawiera także elementy cywilnoprawne.

Więcej

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

Wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani do comiesięcznego wpłacania zaliczek na poczet tego podatku. Zaliczki te pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu roku podatkowego. Jego podstawą są roczne zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu złożone na specjalnych ujednoliconych formularzach do 30 kwietnia roku następnego.

Więcej

Organy koncesyjne

Zgodnie z art. 4 pkt 1 pr. dz. gosp. organem koncesyjnym jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego upoważniony na podstawie ustawy do udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofania koncesji. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie lub odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu (art. 15 ust. 1 pr. dz. gosp.). W przepisie tym ustanowiona została generalna zasada kompetencji w sprawach udzielania koncesji przez właściwego ministra. Nie jest to jednak właściwość wyłączna, bowiem z przepisów odrębnych wynika także właściwość innych organów.

Więcej