Daily Archives 20 listopada 2015

Podatek od spadków i darowizn

Jest on podatkiem o charakterze państwowym uregulowanym w ustawie z 28 listopada 1983 r. o tym samym tytule (tekst jedn. Dz.U. Z 1997 r. nr 16, poz. 89 z późn. zm.). Podatkowi temu podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego, na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Więcej