Monthly Archives Listopad 2015

Podatek od gier

Podatek ten jest prawnie uregulowany w ośmiu artykułach (od art. 40 do art. 47) ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r., nr 102, poz. 650 z póżn. zm.). Jest podatkiem państwowym.

Więcej

Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej cz. II

Z historycznego punktu widzenia koncesja (łac. concessio) najwcześniej pojawiła się we Francji (w jęz. fr. concession), gdzie jej początki sięgają II połowy XVI wieku. W latach następnych nauka tego kraju oraz ustawodawstwo wywarły w tym zakresie znaczący wpływ na porządek prawny innych państw europejskich.

Więcej

Podatek od posiadanych psów

Jest on uregulowany ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 31 z późn. zm.). Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych mających psy (art. 13 ust. 1 ustawy). Terminy płatności oraz wysokość podatku ustalają gminy. Nie mogą one jednak przekroczyć maksymalnych stawek podatku określonych przez ustawodawcę. Podatku tego nie pobiera się:

Więcej

System koncesjonowania w Polsce w latach 1918-2000

Z chwilą odzyskania przez Polskę w listopadzie 1918 r. niepodległości – po 123 latach niewoli – ustawodawca nowo zorganizowanego państwa utrzymywał w mocy, na okres przejściowy, akty normatywne byłych państw zaborczych. I tak koncesje na podejmowanie działalności gospodarczej w byłym zaborze austriackim nadal były wydawane na podstawie austriackiego prawa przemysłowego z 1869 r., zaś w byłym zaborze rosyjskim – na podstawie rosyjskiego prawa przemysłowego z 1913 r.

Więcej

Cofnięcie koncesji

Wezwania do usunięcia stwierdzonych w protokole uchybień nie należy jednak traktować jako wyłącznej możliwości oddziaływania pokontrolnego. Organ kontroli może bowiem stosować środki represyjne, jak np. upomnienie lub karę pieniężną, o których powinien poinformować organ koncesyjny. Jednak czynności kontrolne nie powinny naruszać samodzielności koncesjonariusza w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Więcej

Podatek akcyzowy

W Polsce akcyza (łac. accisia – podatek) została wprowadzona równocześnie z podatkiem VAT ustawą z 8 stycznia 1993 r. Akcyza to rodzaj podatku obciążający konsumpcję określonych dóbr, wliczony w cenę sprzedaży. Obowiązek podatkowy ciąży na producencie oraz importerze wyrobów akcyzowych. Jest rodzajem podatku pośredniego, szczególnego, rzeczowego i obligatoryjnego oraz wyłącznie zasila dochód budżetu państwa. Podatek akcyzowy jest oparty na zasadzie jednokrotności opodatkowania wyrobu konsumpcyjnego (zwanego akcyzowym) u producenta lub importera i nie podlega potrąceniu ani zwrotowi. Jest on podatkiem uzupełniającym podatek VAT.

Więcej

Podatek od środków transportowych

Podatek ten ma również charakter podatku majątkowego. Jest podatkiem samorządowym (lokalnym) zasilającym budżety gmin. Początkowo uregulowany został rozporządzeniem ministra finansów z 27 grudnia 1994 r. (Dz.U. nr 132, poz. 676 z późn. zm.).

Więcej

Polski podatek VAT

Zasada powszechności podatku ściśle jest związana z jego wielo- fazowością, tzn. stosowaniem podatku VAT w sprzedaży, która występuje we wszystkich fazach obrotu towarem lub usługą. Podatek ten wyklucza także wielokrotność obciążenia oraz pozwala uniknąć pobierania „podatku od podatku”, wyłączając kaskadowe narastanie należności podatkowych i spiętrzenie cen. Ponadto konstrukcja podatkowa z uwagi na przerzucalność tego podatku sprawia, iż stanowi on dogodną formę obciążenia obrotu również z punktu widzenia międzynarodowej wymiany towarowej.

Więcej

Systemowe stawki podatku VAT w Polsce

Zarówno stawka podstawowa, jak i preferencyjna polskiego VAT przekraczają stawkę określoną w prawie unijnym. W podatku VAT państw członkowskich UE nie występuje także stawka podwyższona dla dóbr i usług luksusowych. Zmiany te dokonano w 1992 r. Obecnie stawki podatku od towarów i usług w Unii wynoszą od minimalnej stawki preferencyjnej 5% do maksymalnej stawki podstawowej 15%. Np. w Niemczech stawka podstawowa wynosi 16%, a preferencyjna 7%. Wyższe niż polskie stawki podstawowe obowiązują w Szwecji i na Węgrzech – 25%. W Estonii i na Łotwie obowiązuje tylko jedna podstawowa stawka VAT – 18%.

Więcej

Organy koncesyjne – kontynuacja

Z doktrynalnego punktu widzenia nie ma w zasadzie żadnych wątpliwości co do tego, że postępowanie koncesyjne jest postępowaniem administracyjnym. Co prawda w ustawie brak jest wyraźnego (jednoznacznego) przepisu stwierdzającego, że do koncesjonowania działalności gospodarczej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Zasada ta wynika jedynie pośrednio z ustawy, a jej zastosowanie potwierdza doktryna prawa.

Więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten (ang. corporate income tax – CIT) jest uregulowany przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 106, poz. 482 z póż. zm.: ostatnia Dz.U. z 2000 r., nr 43, poz. 488). Jest on w swoim charakterze i wielu szczegółowych rozstrzygnięciach zbliżony do podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest podatkiem bezpośrednim, obligatoryjnym i rzeczowym o charakterze dochodowym. Obliczany jest przez podatników, a w wyjątkowych sytuacjach przez płatników. Podatek ten zasila obecnie w 95% budżet państwa i w 5% budżety lokalne.

Więcej