Monthly Archives Grudzień 2015

Kryterium podatkowe

Stopień i granice uporządkowania danego systemu podatkowego są trudne do ścisłego zdefiniowania. Podstawowe znaczenie dla polskiego prawa podatkowego mają przepisy ustawy zasadniczej (por. art. 84, 87, 92, 168 oraz rozdział X poświęcony zagadnieniom finansów publicznych). Takiej formy regulacji prawnej w powojennych konstytucjach nie było. Ponadto istotne znaczenie mają przepisy ordynacji podatkowej oraz odrębnych ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów i ministra finansów. Dla funkcjonowania gospodarki państwa istotne znaczenie ma rodzaj i ilość zastosowanych podatków oraz wysokość obciążeń podatkowych. Podatki można klasyfikować według wielu różnych kryteriów. Podstawowe kryteria podziału to:

Więcej

Działalność gospodarcza wymagająca koncesji cz. II

Katalog dziedzin tej działalności ma charakter zamknięty. Wynika to wyraźnie z treści art. 14 ust. 2 ustawy, który stanowi, że wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu zezwolenia – wymaga zmiany niniejszej ustawy z 19 XI 1999 r., nie zaś zmian poza nią w innych odrębnych aktach normatywnych.

Więcej

Definicja podatków

Jak wynika z zaprezentowanych definicji wszyscy autorzy pomijają przeznaczenie podatków, a więc celu na jaki winny być wykorzystane środki w ten sposób zgromadzone. Pojęcie podatku zostało ustawowo zdefiniowane w art. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 z późn. zm.: ostatnia Dz.U. z 1999 r., nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062). Oznacza ono publicznoprawne, nieodpłatne i przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, które wynika z ustawy podatkowej. W definicji tej należy zwrócić uwagę na jej poszczególne elementy (cechy):

Więcej

Cofnięcie koncesji – kontynuacja

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 2 pr. dz. gosp., organ koncesyjny cofa koncesję lub zmienia jej zakres w przypadku, gdy przedsiębiorca:

Więcej

Definicje koncesji i jej istota – kontynuacja

Inna definicja tego terminu (zob. W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z 1990 r.) podkreśla, iż koncesja to upoważnienie do wykonywania jakiejś określonej działalności, głównie gospodarczej, wydane przez władze administracyjne osobie fizycznej lub prawnej.

Więcej

Organ koncesyjny i udzielanie koncesji

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji:

Więcej