Daily Archives 9 sierpnia 2017

Nadzór na praktykami lekarskimi

Kwestie postępowania w sprawach udzielania zezwoleń i wpisu praktyk normuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów (Dz.U. Nr 30, poz, 378), Z kolei wymogi lokalowe i wyposażeniowe odnoszące się do praktyk (co nie dotyczy praktyk wyłącznie na wezwanie) są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U. Nr 20, poz. 254).

Więcej