Daily Archives 19 sierpnia 2017

Propozycje zakresu działalności ZOZ

Środki finansowe pozyskiwane mogą być także z udzielania świadczenia dla firm i zakładów pracy, takich jak badania profilaktyczne, orzekanie o przydatności do danego zawodu, przeprowadzanie testów psychologicznych. Celowe wydaje się powołanie oddzielnej komórki organizacyjnej, zajmującej się organizacją odpłatnych szkoleń i kursów z zakresu prawidłowego żywienia, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz kursów psychologicznych. Działalność tą można połączyć ze sprzedażą materiałów edukacyjnych. Uczestnictwo w programach promocji zdrowia organizowanych przez gminy, powiaty, inicjatywy wojewódzkie lub ogólnopolskie oraz samodzielne podejmowanie takowej działalności dla różnych grup ludności (poprzez organizację prelekcji, sympozjów, spotkań edukacyjnych) oprócz korzyści finansowych stanowi doskonały sposób upowszechniania ZOZ. Jawi się on wówczas w społeczności lokalnej jako jednostka prężna, dbająca wszechstronnie o dobro pacjentów. Unika się w ten sposób zarzutu naruszania art. !8b ustawy o ZOZ z dnia 30 sierpnia 1991 r., zakazującego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o ZOZ mających znamiona reklamy.

Więcej