Daily Archives 20 sierpnia 2017

Prowadzenie polityki płac w gospodarce rynkowej

W tej sytuacji kierownictwa placówek stają przed dylematem – czy i w jaki sposób reformować system płac? Mając świadomość, że reforma płac, w tym zwłaszcza zmiana relacj i płac miedzy grupami zawodowymi, stanowiskami i pracownikami wymaga dodatkowego zwiększenia środków, ponad poziom oczekiwanych przez pracowników podwyżek, większość placówek nie śpieszy się z modyfikacją zasad wynagradzania, ograniczając się do ustawowego wymogu wprowadzenia regulaminu wynagradzania. W regulaminach powtarza się na ogół zasady zawarte w odpowiednim zarządzeniu Ministra Zdrowia. Powstaje więc pytanie, czy w sytuacji braku środków na wynagrodzenia należy rezygnować z modyfikacji zasad wynagradzania? Otóż pragnę zwrócić uwagę, że kompleksowa restrukturyzacja placówek służby zdrowia nie może pomijać tak ważnej dziedziny jak płace. Przy pomocy płac można również dokonać restrukturyzacji zatrudnienia i podnieść poziom usług medycznych, odpowiednio motywując pracowników. Ponadto z motywacyjnego punktu widzenia system płac powinien umożliwiać pracodawcy uzależnienie plac od kwalifikacji pracy, predyspozycji pracowników i efektów ich pracy, zarówno w placówce bogatej jak i dysponującej mniejszymi środkami. Spłaszczenie płac zawsze demobi- lizuje pracowników bardziej operatywnych, mają on i bowiem własną skalą oceny pracy, nawet jeśli nie stosuje jej pracodawca.

Więcej