Daily Archives 17 września 2017

Proces wdrażania podatku VAT

Podstawę prawną dla unijnego podatku VAT stanowią przepisy szóstej dyrektywy Rady WE Nr 388/77 uchwalonej 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich Wspólnoty (opublikowanej w Dz.Urz. WE. L 145 13/06/1977 r.). Dokument ten określił pojęcie działalności gospodarczej oraz podmioty – podatników objętych podatkiem VAT, a także ujednolicił podstawę opodatkowania (podstawę wymiaru podatku VAT), jak również wprowadził wspólny system podatku od wartości dodanej oraz zasady ustalania składek i podstawowe zwolnienia.

Więcej