Definicje koncesji i jej istota

Pojęcia „koncesja” ustawa z 19 listopada 1999 r. nie definiuje. Podobnie znaczenia tego terminu nie podają również inne odrębne, szczególne lub monotematyczne akty normatywne, przyjmujące wymóg uzyskania koncesji na podejmowanie i wykonywanie określonego rodzaju działalności gospodarczej.

W doktrynie polskiego publicznego prawa gospodarczego wyróżnia się koncesję w ścisłym (węższym) tego słowa znaczeniu, jako koncesję sensu stricto oraz zezwolenie administracyjne (lub inaczej: pozwolenie, upoważnienie, zgodę albo licencję).

Koncesja jest zatem jedną z wielu form prawnych reglamentacji działalności gospodarczej przez państwo. Należy ją więc odróżnić od innych form reglamentacyjnych, mimo że każda z nich wyraża akt zgody władzy publicznej na podjęcie i wykonywanie przez danego przedsiębiorcę działalności gospodarczej w określonej dziedzinie.

We współczesnej doktrynie prawnej istotą działalności reglamentacyjnej jest ograniczenie swobody działania przedsiębiorców zarówno w procesie produkcji, jak i świadczenia usług oraz wymiany w celu ochrony ważnego interesu obywateli i gospodarki państwa. Z prawnego punktu widzenia reglamentacja wyraża kompetencję ingerencji państwa w sferę istotnych praw gospodarczych, w tym również wolności gospodarczej.

Obecnie przejdźmy do podania kilku określeń zawartych w doktrynie prawa na temat pojęcia „koncesja”. Pierwsza z nich (ujęta w Malej encyklopedii prawa z 1980 r.) określa koncesję jako akt administracyjny na podstawie którego osoba fizyczna lub prawna nabywa uprawnienia do wykonywania zawodowej działalności wytwórczej, przetwórczej, handlowej i usługowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>