Działalność gospodarcza wymagająca koncesji

Ustawa z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej w rozdziale 3 art. 14 ust. 1 zawiera przedmiotowy zakres koncesjonowania, tj. wyliczenia dziedzin tej działalności, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Są to:

– 1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

– 2. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

– 3. Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią.

– 4. Ochrona osób i mienia.

– 5. Transport lotniczy oraz wykonywanie innych usług lotniczych.

– 6. Budowa i eksploatacja autostrad płatnych.

– 7. Zarządzanie liniami kolejowymi oraz wykonywanie przewozów kolejowych.

– 8. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

W tym miejscu wypada odnotować, iż rządowy projekt tej ustawy przewidywał jedynie katalog sześciu dziedzin koncesjonowania działalności gospodarczej. W toku prac legislacyjnych Sejm RP opowiedział się za objęciem koncesją także rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, zaś senat RP zaproponował dodanie zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych.

Tak więc z 25 dziedzin (obszarów) działalności objętych koncesjonowaniem przez poprzednią ustawę z 23 grudnia 1988 r., obecna ustawa – Prawo działalności gospodarczej wprowadziła tylko 8, w sposób znaczący redukując listę (katalog) tych rodzajów działalności, które są lub powinny być objęte monopolem prawnym państwa. Podkreślenia wymaga, iż z części dotychczasowych koncesji ustawodawca w ogóle zrezygnował, inne natomiast zamienione zostały na zezwolenia. Ustawodawca zrezygnował także z części dotychczas obowiązujących zezwoleń. Utrzymane rodzaje działalności gospodarczej dotyczą dziedzin o szczególnym znaczeniu ze względu na obywateli lub inny ważny interes publiczny oraz wiążą się z własnością państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>