Jak wykorzystywać akredytację?

Akredytacja jest jedynym kompleksowym systemem oceny jakości szpitala dostępnym w Polsce. Na świecie istnieją systemy w pewnym sensie alternatywne, które jednak ze względu na bardzo małe rozprzestrzenienie nie stanowią istotnej konkurencji. Tak jest np. z Europejską Nagrodą Jakości. Nowy płatnik jakim w naszym kraju stała się od niedawna Kasa Chorych niewątpliwie bardzo potrzebuje miernika jakości przy kontraktowaniu świadczeń szpitalnych. Należy oczekiwać, iż będzie on racjonalnie wykorzystywał to narzędzie stosownie modyfikując stawki dla szpitali akredytowanych a same akredytowane szpitale będą starały się jak najskuteczniej wykorzystać posiadany atut.

Można spodziewać się i należy unikać dwóch skrajnych postaw. Z jednej strony możliwe jest, iż niektóre Kasy Chorych dla wygody będą starały siępominąć fakt, iż szpital który kontraktuje posiada ważny certyfikat akredytacyjny. Jest to mało prawdopodobne, ale można sobie wyobrazić, iż Kasa starając się minimalizować wydatki zlekceważy problem jakości. Z drugiej strony niebezpieczna byłaby przeciwna postawa Kasy, która nie chciałaby zawrzeć kontraktu ze szpitalem nic posiadającym certyfikatu akredytacyjnego. Nie powinna tego robić nic tylko z tego powodu, iż na razie system akredytacji jest w fazie rozwojowej i nic ma możliwości dokonania szybkiego przeglądu większej liczby placówek. W przypadku raptownie większego napływu wniosków tylko te, które zgłoszą się pierwsze będą miały szansę na oceną w rozsądnym okresie czasu. System bowiem będzie zwiększał swoje możliwości stopniowo szkoląc i powiększając systematycznie liczbę nowych wizytatorów. Pełne uzależnienie finansowania od faktu posiadania akredytacji wobec widma bankructwa szpitala powodowałoby tak silną presję na akredytację, iż groziłoby rzetelności oceny. Intencją systemu akredytacji jest, przypomnę, stymulowanie do poprawy jakości świadczonej opieki a nie eliminacja szpitali. O tym czy szpital ma istnieć czy nic winny decydować potrzeby zdrowotne ludności chcącej z niego korzystać. Dlatego za racjonalne należy uznać oferowanie przez Kasy szpitalom akredytowanym jedynie większych stawek niż szpitalom nie akredytowanym.

Możliwość korzystania z wyników oceny jakości świadczeń dokonywanej w ramach akredytacji jest niewątpliwie wygodnym rozwiązaniem dla Kas, które w tym przypadku otrzymują istotną dla siebie informację bez angażowania własnych środków. dr bab. Zdzisław Czajka

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>