Jednolite zakresy danych – ciąg dalszy

W znacznym stopniu sformalizowane są również dane gromadzone przez wykonawców usług zdrowotnych w formie dokumentacji medycznej. Właściwe rozporządzenie w tej sprawie nakłada obowiązek notowania poszczególnych rodzajów informacji w dokumentacji, przypisując właściwe zakresy informacji odpowiednim dokumentom jak Księga Główna, Historia choroby etc.

Druki sprawozdawczości medycznej indywidualnej, wynikających z corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów pt. Program Badań Statystycznych i odpowiednich załączników zawierających ich wzory, w bardzo szczegółowy sposób ustalają elementy danych występujących w rekordach. Przykładami takich dokumentów są:

– karta leczenia szpitalnego Mz/Szp-11 – wyżej wspomniany dokument dotyczący pacjentów wypisywanych ze szpitali:

– karta psychiatryczna Mz/Szp-1 lb – odpowiednich powyższego dokumentu dotyczący szpitali oraz ośrodków dziennej opieki psychiatrycznej:

– karta zgonu Pu-M-67 – służący rejestracji faktu zgonu i jego przyczyny: karta zgłoszenia noworodka MZ-K-10 – rejestrująca urodziny dziecka i dane demograficzne i zdrowotne matki:

– karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ-N la – służąca do rejestrowania wystąpienia lub podejrzenia nowotworu złośliwego:

– karta zgłoszenia choroby zakaźnej 3-90-83/MZ – rejestrująca wystąpienie jednej z wymienionej listy chorób zakaźnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>