Jednolite zakresy danych

Dla efektywnej wymiany danych z rekordu pacjenta konieczne jest ustalenie minimalnych wymagań co do zakresu i formatu danych, jakie gromadzone i wymieniane są w systemach medycznych. W obszarze dotychczasowych regulacji zakresu danych znalazły się:

– dane medyczne i administracyjne związane z dokumentacją medyczną jednostek opieki zdrowotnej, w zakresie tzw. dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej, indywidualnej i zbiorczej pacjentów:

– dane medyczne i administracyjne gromadzone przez świadczeniodawców i przekazywane kasom chorych, dla celów rozliczenia kontraktów:

– dane znajdujące się w drukach statystycznych gromadzonych w formie indywidualnych dokumentów pacjenta (np. wyżej wspominana karta statystyczna szpitalna ogólna).

Minister Zdrowia wydał 15 stycznia 1999 r. rozporządzenie stanowiące, że świadczeniodawca zobowiązany jest do gromadzenia i przekazywania danych rozliczeniowych dotyczących umów Regionalnej Kasy Chorych. Rozporządzenie tojest aktualnie nowelizowane przy czym nowelizacja idzie w kierunku większego sprecyzowania poszczególnych kategorii przekazywanych danych. Minimalny wymóg obejmuje dane danych w następującym zakresie:

– charakteryzujące pacjenta (nazwisko, imię, PESEL, data urodzenia, płeć):

– związane z kasą chorych, do której należy pacjent (symbol kasy chorych, numer karty ubezpieczenia, numer służący do potwierdzenia wykonania świadczenia):

– charakteryzujące wykonane świadczenie (kod rodzaju świadczenia, kod rozpoznania medycznego, opłata wniesiona przez pacjenta, dopłata kasy chorych):

– charakteryzujące fazę wykonanego świadczenia (numer REGON, świadczeniodawcy, data początku wykonywania świadczenia, data końca wykonania świadczenia):

– charakteryzujące fazę zlecenia, wykonanego św iadczenia, REGON świadczeniodawcy, typ komórki organizacyjnej świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu zlecającego, data zlecenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>