Jednolitość terminologii i systemy kodowe

Zasoby słownikowe, czyli zakres i format stosowanego słownictwa, zakreślają obszar pojęć na jakim opiera się wymiana informacji w danej dziedzinie. W medycynie i ochronie zdrowia zasoby słownikowe stanowią zakres słownictwa medycznego, farmaceutycznego, zdrowia publicznego, epidemiologii i innych pokrewnych dziedzin. Celem wyeliminowania nieporozumień i niespójności wynikających z niejednakowego stosowania terminologii medycznej, zaczęto tworzyć i katalogować słownictwo przypisując poszczególnym terminom określone, w założeniu jednoznaczne znaczenie. Jednocześnie poszczególnym słownym określeniom zjawisk (np. chorób) przypisywano kody: numeryczne, alfanumeryczne czy literowe, leli rolą było krótsze i często bardziej jednoznaczne „zanotowanie” wystąpienia danego zjawiska. W Polsce stosuje się aktualnie:

– Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizję Dziesiątą,

– Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych based on ICD-9- -CM version issued in the USA in 1992,

– Klasyfikację Badań Laboratoryjnych,

– Uniwersalną Nomenklaturę Urządzeń Medycznych – ECR1.

Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizję Dziesiątą wprowadzono w Polsce w roku 1997. Stosowana jest w wielu rodzajach dokumentacji medycznej oraz administracyjnej w tym przede wszystkim w:

– Kartach Statystycznych do Karty Zgonów – wraz z wprowadzeniem 1CD-10 zmieniono tryb kodowania kart zgonu. W poprzednim systemie kodowanie wykonywał (en sam lekarz, który wpisywał przyczynę zgonu do karty. Kodował przyczynę zgonu, którą uznał za wyjściową przyczynę zgonu, przy pomocy 3-znakowcj wersji Klasyfikacji. Mankamenty lego sposobu działania systemu statystyki zgonów są oczywiste: brak jednolitości zasad kodowania, brak zgodności z zasadami WHO w dziedzinie wyboru przyczyny wyjściowej zgonu, mala precyzja kodowania. W 1997 wprowadzono system wpółccnlralny, w którym kodowanie, na podstawie wpisu do Karty Zgonu wykonywało 49 osób – koderów w kraju. W 1999 r. liczba ta wynosi już tylko około 30 osób i zmierzamy do jej dalszego zmniejszania. Ogólna liczba kart do kodowania w ciągu roku to około 400 000.

– Kartach Statystycznych Leczenia Szpitalnego (MZ-Szp-11) – jest to druk wydawany w związku z opuszczeniem szpitala przez pacjenta. Druk jest wypełniany obowiązkowo w 10% próbie, natomiast od kilku lat jest stopniowo rozszerzany na 100% wypisów’, w poszczególnych regionach kraju (np. woj. śląskie). Zawartość druku odpowiada koncepcji hospital minimal data set występującej w innych krajach.

– Druki i dokumentacja medyczna wew nętrzna oraz dokumentacja dla Kas Chorych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>