Klauzula poufności

Jeżeli jednak wnioski o udzielenie koncesji złożyło kilku przedsiębiorców, to organ koncesyjny prowadzi tylko jedno postępowanie, w ramach którego przeprowadza rozprawę administracyjną (art. 19 ust. 3 pr. dz. gosp.). Wynik rozprawy jest wiążący dla organu koncesyjnego. (Termin „kilka” oznacza od 3 do 9 przedsiębiorców).

Udział przedsiębiorcy w tym postępowaniu nie powinien łączyć się z ryzykiem osłabienia jego pozycji na rynku przez fakt przekazania wymaganych dokumentów i informacji o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W związku z tym ustawa – Prawo działalności gospodarczej (w art. 19 ust. 4) stanowi, iż w przypadku prowadzenia postępowania koncesyjnego z udziałem innych przedsiębiorców, przedsiębiorca przekazujący te informacje może zgłosić uzasadniony wniosek, aby informacjom tym była nadana cecha (klauzula) poufności.

Klauzula poufności zostanie nadana informacjom przekazanym przez przedsiębiorcę pod warunkiem, iż: a) uzasadni on swoje żądanie oraz b) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione innym uczestnikom postępowania. Ocena uzasadnienia oraz nadanie lub nie nadanie tym informacjom cech poufności należy do organu koncesyjnego. Natomiast z chwilą nadania tej klauzuli przekazane informacje i dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Przyjęte rozwiązanie przerzuca na przedsiębiorcę skutki sporządzenia streszczenia wadliwego (art. 19 ust. 5 pr. dz. gosp.).

Tak więc informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania koncesyjnego bez zgody przedsiębiorcy przekazującego te informacje (art. 19 ust. 6 pr. dz. gosp.). Polski prawodawca wyszedł tu z założenia, iż różnorodność sytuacji, jakie niesie praktyka życia gospodarczego, w pełni uzasadnia wprowadzenie rozwiązania łagodzącego rygoryzm ust. 4-5 art. 19 pr. dz. gosp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>