Kodeks spółek handlowych

Wszystkie osoby samodzielnie wykonujące zawód w sposób stały staną się w rezultacie „przedsiębiorcami”, przy czym można przyjąć, że będą one musiały być wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Należy przypomnieć, że zastąpienie ustawy o działalności gospodarczej prawem działalności gospodarczej nie pociągnęło też za sobą odpowiedniej zmiany art. 8a ust. 1 ustawy o ZOZ, zgodnie z którym do zakładu opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Oznacza to, że także ZOZ-y mogą stać się przedsiębiorcami w rozumieniu nowego Prawa.

Równocześnie z Prawem działalności gospodarczej i ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 1 stycznia 2001 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Nowy Kodeks – poza nowym unormowaniem statusu prawnego dotychczasowych spółek handlowych – przewiduje istnienie całkiem nowego typu spółki.

Idzie o spółkę partnerską, określoną jako spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) vr celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów wymienionych w Kodeksie (m.in. aptekarz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka i położna) albo w innych ustawach. Istotą tej spółki jest to, żc partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce – co stanowi istotną różnicę w stosunku do innych spółek osobowych, a zwłaszcza spółki cywilnej i spółki jawnej.

Trudno obecnie ocenić, jakie znaczenie może uzyskać spółka partnerska jako forma wykonywania działalności w służbie zdrowia, ponieważ, jak dotąd, nie wprowadzono odpowiednich zmian do odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Terminu „organ założycielski” w odniesieniu do SPZOZ-ów używa! art. 50 ustawy Inni żelowej na 1999 r. i, nawet w tytule, wydane na jego podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. (Dz.U. Nr 68. poz. 760). dr n. med. Marcin Ajewski

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>