Komunikacja marketingowa – dalszy opis

Państwowe i niepaństwowe jednostki służby zdrowia, powinny zwrócić baczniejszą uwagę na możliwości, jakie daje im kształtowanie polityki marketingowej. Są to bowiem sprawdzone narzędzia, których nadrzędnym celem jest wsparcie nic tylko sprzedaży usług, ale zapewnienie określonych rozwiązań systemowych. Podstawową cechą tych działań jest przede wszystkim wspólna koordynacja – nie da się bowiem efektywnie ich realizować bez spójnej koncepcji, określonych celów czy środków przeznaczonych na ten cel. Jednak to co wydaje się najważniejsze – to zmiana mentalności w postrzeganiu form wsparcia sprzedaży usług medycznych oraz solidny rozwój wiedzy z tego zakresu, ukierunkowany na decydentów.

Internet Data Systems S.A. 02-093 Warszawa ul. Pasteura 7 tel. 022 823 7438: e-mail: !nfo@ids.net.pl fax:022 66858 10: http://www.ids.net.pl. Serwis Internetowy dla Ochrony Zdrowia jest tworzony przy współ- udzialejednostek rządowych i pozarządowych działających w sferze Ochrona Zdrowia.

Nad funkcjonowaniem portalu czuwa Rada Programowa w skład której wchodzą: prezesi: Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, STOMOZ, dyrektorzy Regionalnych Kas Chorych bądź ich przedstawiciele, dyrektorzy: Związku Kas Chorych, Instytutu Medycyny Pracy, Instytutu Medycyny Wsi, przedstawiciel WHO w Polsce, redaktor nacz. Gazety Lekarskiej i inni. Podstawowe cele dla których stworzono SIDOZ to:

– doprowadzenie do szybszego i pełnego przepływu informacji pomiędzy jednostkami pionowych i poziomych struktur organizacyjnych w Ochronie Zdrowia:

– udostępnienie maksymalnej ilości informacji niezbędnej do optymalnego zarówno zarządzania jednostkami służby zdrów iajak i hospitalizowania pacjentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>