Kontrola działalności gospodarczej koncesjonariusza

Prawo działalności gospodarczej wymaga, aby postępowanie (czynności) kontrolne było podjęte na podstawie upoważnienia wydanego przez organ koncesyjny (art. 21 ust. 2). Ustawa nie wspomina także o obowiązku powiadomienia koncesjonariusza o wszczęciu postępowania kontrolnego. Praktycznie wydaje się, iż powinien on być powiadomiony o tym, bowiem chodzi oto, aby wiedział w jakim charakterze i przez kogo jest kontrolowany, zwłaszcza że organów kontroli jego działalności jest wiele.

Ustawa zawiera uprawnienia osób upoważnionych przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli działalności gospodarczej koncesjonariusza (art. 21 ust. 3). Dotyczą one m.in.:

– 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza, w dniach i godzinach, w których działalność ta jest lub powinna być wykonywana, a także

– 2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Wyliczenie tych uprawnień nie jest ani pełne ani zamknięte. Ma-ono jedynie charakter przykładowy. Ustawodawca nie przeciwstawia im również uprawnień kontrolowanego. Ustawa wymaga także, aby czynności kontrolnych dokonywać w obecności kontrolowanego koncesjonariusza, osoby zastępującej go lub przez niego zatrudnionej, a w razie nieobecności tych osób – w obecności przywołanego świadka (art. 21 ust. 4). Oczywiście kontrola ta powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z którym należy zapoznać kontrolowanego i dać mu możliwość złożenia wyjaśnień bądź sprostowań. Tylko organowi koncesyjnemu, a nie przeprowadzającemu kontrolę, służy prawo wezwania przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych w protokole uchybień w wyznaczonym terminie (art. 21 ust. 5).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>