Korzyści wynikające z działalności profilaktycznej

Korzyści wynikające z unikniętych kosztów absencji chorobowej i wypadkowej jako rezultat orzeczeń lekarskich po przeprowadzeniu badań profilaktycznych, korzyści wynikające z przeniesienia pracownika lub innych zmian organizacyjnych (I) ograniczania nieobecności nie stanowiącej absencji lub absencji chorobowej i wypadkowej, 2) uniknięcia strat produkcyjnych wynikających ze zmniejszonej wydajności pracy), korzyści wynikające z uniknięcia kosztów wypadków przy pracy, korzyści związane z uniknięciem strat czasu pracy, które mogłyby powstać na skutek zaniechania badań profilaktycznych, oszczędności czasu pracy komórek organizacyjnych zakładu pracy współpracujących w zakresie działalności profilaktycznej z jednostkami służby medycyny pracy, uniknięte wypłaty odszkodowań, ograniczenie kosztów badań profilaktycznych w wyniku ograniczenia fluktuacji załogi, korzyści wynikające z uniknięcia kar sankcyjnych płaconych przez pracodawcę za naruszenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, korzyści podlegają wartościowaniu polegającym na określeniu korzyści w pierwszej kolejności w jednostkach naturalnych, a następnie określeniu ich wartości w jednostkach pieniężnych.

Po sporządzeniu wykazu kosztów i korzyści dokonano sumowania dla każdego roku realizacji i każdego wariantu działania. Na podstawie zagregowanych wielkości kosztów i korzyści poszczególnych wariantów realizacji celu oraz po ich zdyskontowaniu oblicza się wskaźniki wynikowe analizy typu koszt-korzyść stanowiące podstawę wyboru wariantu działania.

Dla każdego wariantu działania uzyskuje się oddzielny model analizy, co w konsekwencji daje liczbę wskaźników końcowych równą liczbie określonych do analizy wariantów (co jest równoznaczne z liczbą modeli analizy). W przypadku zastosowania wskaźnika różnicowego wybór dotyczy tego lub tych modeli analizy, dla których zostały uzyskane wartości równe 0 (graniczny próg opłacalności ekonomicznej) lub większe od 0 (koszty kształtują się na poziomie niższym niż korzyści). W przypadku zastosowania wskaźnika ilorazowego wybór dotyczy tego lub tych modeli analizy, dla których zostały uzyskane wartości równe 1 (graniczny próg opłacalności ekonomicznej) lub większe od 1 (koszty kształtują się na poziomie niższym niż korzyści).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>