Monitor Sądowy i Gospodarczy

Rozporządzenie właściwego ministra powinno określać dokumenty wskazujące na możliwość spełnienia zarówno warunków technicznych i organizacyjnych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją, jak i na posiadanie możliwości jej finansowania (art. 17 ust. 4 pr. dz. gosp.).

Ponadto przed podjęciem decyzji w sprawie wydania koncesji organ koncesyjny powinien wszcząć postępowanie sprawdzające w celu upewnienia się, czy wniosek ten spełnia wszystkie ustawowe wymogi, bowiem w sytuacji ujawnienia braków wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji.

Dalej idącym uprawnieniem tego organy jest dokonanie kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca ten spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Przyjęte w art. 18 pr. dz. gosp. rozwiązanie ma przede wszystkim na celu, aby decyzji tej nie trzeba było uchylać zaraz po jej wydaniu, jako sprzecznej z przepisami obowiązującego prawa.

Z kolei celem przepisu art. 19 ust. 1 pr. dz. gosp. jest zagwarantowanie przedsiębiorcom równych szans uzyskania koncesji w przypadku, gdy jej udzielenie wszystkim starającym się nie jest praktycznie możliwe. Oznacza to, iż aby udzielenie koncesji jednemu przedsiębiorcy nie naruszyło tego prawa pozostałych, organ koncesyjny informację o możliwości uzyskania koncesji ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnokrajowym.Ogłoszenie to powinno zawierać:

– 1) określenie przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być wydana koncesja:

– 2) szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być wydana koncesja, o ile organ koncesyjny przewiduje określenie w niej wykonywania tych warunków działalności:

– 3) termin składania wniosków o udzielenie koncesji oraz

– 4) wymagane dokumenty i dodatkowe informacje (art. 19 ust. 2 pr. dz. gosp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>