Organ koncesyjny i udzielanie koncesji

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji:

– 1) gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub szczególnych warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom (w trybie art. 16 lub art. 19 ust. 1 pr. dz. gosp.):

– 2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa:

– 3) ze względu na inny ważny interes publiczny oraz

– 4) jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy (o której mowa w art. 19 ust. 3), udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub innym przedsiębiorcom (art. 20 ust. 1 pkt 1 -4).

Ujęta w tym artykule możliwość odmowy udzielenia koncesji lub ograniczenia jej zakresu stanowi podstawę prawną do podjęcia przez organ koncesyjny decyzji uznaniowej. Rozstrzygnięcia o tym charakterze nie oznaczają dowolności, zaś katalog przyczyn, dla których można odmówić udzielenia lub ograniczenia koncesji wskazuje, iż zakres uznaniowości organu koncesyjnego jest wyraźnie określony oraz ograniczony.

Skorzystanie więc z tego prawa powinno być uzasadnione, tzn. mieć oparcie wyłącznie w obowiązujących przepisach ustawowych oraz podlegać ocenie i kontroli instancji odwoławczej i NSA. W tej sytuacji organ odwoławczy jest obowiązany ponownie merytorycznie rozpatrzyć daną sprawę i skontrolować decyzję organu I instancji (zob. wyrok z 24 czerwca 1998 r., syg. akt III SA 1379/97 nie publ.).

Przepis art. 20 ust. 2 pr. dz. gosp. stanowi, iż organ koncesyjny może czasowo także wstrzymać udzielenie koncesji. Przyczyn tego wstrzymania ustawa wymienia dwie. Chodzi tu o zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz o inny ważny interes publiczny. Powyższa możliwość czasowego zawieszenia udzielenia koncesji stanowi nowość unormowań legislacyjnych. Ponadto informacja organu koncesyjnego o wstrzymaniu udzielenia koncesji powinna być ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także określać czas wstrzymania jej udzielenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>