Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten (ang. corporate income tax – CIT) jest uregulowany przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 106, poz. 482 z póż. zm.: ostatnia Dz.U. z 2000 r., nr 43, poz. 488). Jest on w swoim charakterze i wielu szczegółowych rozstrzygnięciach zbliżony do podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest podatkiem bezpośrednim, obligatoryjnym i rzeczowym o charakterze dochodowym. Obliczany jest przez podatników, a w wyjątkowych sytuacjach przez płatników. Podatek ten zasila obecnie w 95% budżet państwa i w 5% budżety lokalne.

Obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich osobach prawnych bez względu na ich formę organizacyjną (np. na spółkach kapitałowych, przedsiębiorstwach państwowych, bankach i spółdzielniach) oraz rodzaj zaangażowania kapitału (prywatnego, państwowego, krajowego lub zagranicznego). Podatek ten dotyczy również jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (np. zakładów i jednostek budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli osiągają dochody podlegające opodatkowaniu i nie są zwolnione od podatku) z wyjątkiem spółek osobowych, tj. spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, w których podmiotem opodatkowania (podatkiem dochodowym od osób fizycznych) jest wspólnik, a nie spółka.

Wzorując się na ustawodawstwie państw członkowskich UE ustawodawca polski wprowadził również (od 1996 r.) możliwość łącznego opodatkowania spółek powiązanych kapitałowo, tj. holdingów.

Obowiązek podatkowy dotyczy całości dochodów uzyskanych przez te osoby, mające siedzibę (zarząd) na terytorium Polski bez względu na miejsce osiągania dochodów. Jeżeli zaś siedziba podatnika znajduje się poza granicami kraju, to podatek dotyczy jedynie dochodów uzyskanych na terenie Polski.

Od podatku dochodowego zwolnione są m. in.: Skarb Państwa, NBP, niektóre jednostki budżetowe, dochody środków specjalnych funkcjonujących w tych jednostkach budżetowych, fundusze specjalne, gminy w zakresie dochodów własnych, a także Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>