Podatek leśny

Jest uregulowany w siedmiu artykułach (od art. 60 do art. 66) ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. nr 101, poz. 444 z późn. zm.: ostatnia zm. Dz.U. z 2000 r., nr 12, poz. 136).

Ustawa określa zasady ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. Powyższe przepisy tej ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności. Podatek leśny jest również podatkiem o charakterze majątkowym i zbliżonym w konstrukcji do podatku rolnego. Lasem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku leśnym jest:

– grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 hektara, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi):

– grunt pokryty drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo pokrycia pozbawiony:

– grunt przeznaczony do produkcji leśnej:

– grunt stanowiący rezerwat przyrody albo wchodzący w skład parku narodowego bądź wpisany do rejestru zabytków oraz

– grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki, budowle, urządzenia melioracji wodnych, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki będące właścicielami lasów bądź ich posiadaczami w przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym objęte są wszystkie lasy z wyłączeniem: zajętych pod rekreację lub na działki budowlane i w związku z tym nie wykorzystywane na cele gospodarki leśnej.

Ustawa o lasach postanawia, iż zwolnienia z podatku leśnego dotyczą lasów z drzewostanem młodszym niż 40 lat oraz lasów wpisanych w skład rezerwatów i parków narodowych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Od każdego hektara podatek leśny wynosi pieniężną równowartość 0,2 m3 drewna tartacznego iglastego obliczoną według średniej ceny za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego na podstawie średnich cen skupu podawanych w komunikatach prezesa GUS (art. 65 ustawy).

Oprócz podatku rolnego i leśnego rolnicy i inni obywatele obowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości (za grunty nie objęte podatkiem rolnym), zaś w działach specjalnych produkcji rolnej (jak np. kwiaciarstwo, sadownictwo, fermowy chów zwierząt futerkowych) pobierany jest podatek dochodowy na zasadach powszechnie obowiązujących poza rolnictwem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>