Podatek od spadków i darowizn

Jest on podatkiem o charakterze państwowym uregulowanym w ustawie z 28 listopada 1983 r. o tym samym tytule (tekst jedn. Dz.U. Z 1997 r. nr 16, poz. 89 z późn. zm.). Podatkowi temu podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego, na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych, po potrąceniu długów i obciążeń, czyli wartość netto. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w odniesieniu do darowizny – solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

Podatek ten jest podatkiem progresywnym. Wysokość podatku oraz kwot wolnych od podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca. Zaliczenie to następuje na podstawie osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Pozostałe podatki mają wyłącznie charakter lokalny i zasilają budżety jednostek samorządu terytorialnego. Są to: podatek rolny, leśny i od posiadanych psów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>