Polski system w zakresie podatku VAT

Aktualnie w Unii Europejskiej trwa nadal proces doskonalenia systemu podatku VAT, którego celem jest dalsze jego uproszczenie i ujednolicenie między państwami UE i państwami stowarzyszonymi z Unią.

Polski system w zakresie podatku VAT opiera się na głównych zasadach ustawodawstwa unijnego. Komisja Europejska w „Opinii w sprawie wniosku Polski o członkostwo w UE” przyznała, iż w dziedzinie podatku od towarów i usług polski system opiera się na podstawowych dyrektywach prawodawstwa Unii Europejskiej.

Komisja Europejska podkreśliła także różnice, które wzbudzają wiele kontrowersji. Są to: trudności w zakresie zwrotu podatku VAT podmiotom (przedsiębiorcom) zagranicznym nie zarejestrowanym w Polsce jako podatnicy podatku od wartości dodanej. Kwestie te rozstrzygają dwie kolejne dyrektywy: ósma dyrektywa Rady WE Nr 1072/79 z 6 grudnia 1979 r. i trzynasta dyrektywa Rady WE Nr 560/86 z 17 listopada 1986 r.

Problem stanowi także brak możliwości zwrotu podatku VAT podatnikowi, który nie ma stałego miejsca zamieszkania lub siedziby w jednym z państw członkowskich UE. Ponadto podatnicy świadczący usługi transportu międzynarodowego na terytorium Polski płacą podatek zryczałtowany. W Unii Europejskiej nie pobiera się już żadnych z tego tytułu opłat.

Istotną różnicą w stosowaniu podatku VAT w Polsce jest zwolnienie od tego podatku osób, które nie przekroczyły określonego limitu. W państwach UE limit zwolnienia wynosi 5 tys. euro, w Polsce zaś około 20 tys. euro. W stanowisku negocjacyjnym (w październiku 2000 r.) Polska wystąpiła o przyznanie limitu zwolnienia od tego podatku w wysokości 10 tys. euro. Oznacza to, iż zwolnione od podatku VAT zostały podmioty, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 80 tys. zł, zaś od 1 stycznia 2001 r. – 40 tys. zł.

Kontrowersje wzbudza również fakt, iż zgodnie z polską ustawą o tym podatku podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych samochodów o ładowności do 500 kg, a także od faktur dokumentujących ich najem, dzierżawę lub leasing, co nie jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Obowiązujące w Polsce przepisy o podatku VAT ograniczają również polski eksport. (Interesujące rozważania na ten temat zob. A. Komar: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1996: S. Drabczyk: Dostosowanie polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej, Warszawa 1998: W. Maruchin: VAT – harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej, Wyd. Defin. Warszawa 1998: J. Kiszka: Perspektywy europejskiej harmonizacji podatkowej, Wyd. Glosa. Warszawa 1998, nr 8: B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski: Harmonizacja prawa podatkowego UE i Polski, Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1998: Podatki. Omówienie stanowiska negocjacyjnego, „Unia Europejska”, Warszawa 2000, nr 1 oraz Encyklopedia multimedialna 2001 – htpp://www.wp.pl.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>