Promesa koncesji i jej rodzaje

Proces ubiegania się i udzielenia koncesji może być poprzedzony instytucją promesy, czyli przyrzeczeniem wydania koncesji. Nauka i praktyka zna dwa podstawowe rodzaje promesy:

– a) promesę zwykłą (częściej występującą), z którą mamy do czynienia, gdy przedsiębiorca wypełnia warunki przewidziane dla uzyskania koncesji, lecz mimo to ubiega się o promesę. Przyczyny tego są różnorodne. W grę mogą tu wchodzić względy finansowe (ekonomiczne) lub organizacyjne po stronie przedsiębiorcy, opóźniające gotowość i pewność otrzymania koncesji:

– b) promesę warunkową (rzadziej występującą), która następuje w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie koncesji wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. W powyższej sytuacji chodzi przede wszystkim o względy techniczne, np. na oczekiwanie uzyskania decyzji innych organów.

Instytucja promesy koncesji jest korzystna dla przedsiębiorców zamierzających ubiegać się o wydanie koncesji na określony rodzaj działalności. W takich sytuacjach pragną oni mieć pewność, iż podjęte niezbędne nakłady finansowe i inwestycyjne oraz organizacyjne nie pójdą na marne, a w przyszłości zostaną im również udzielone koncesje. Taką pewność dają wiążące prawnie przyrzeczenia organu koncesyjnego.

O promesę koncesji może ubiegać się każdy przedsiębiorca, który zamierza podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w dziedzinie podlegającej koncesjonowaniu (art. 24 ust. 1 pr. dz. gosp.). W tym celu obowiązany jest złożyć wniosek o wydanie promesy koncesji łącznie z dokumentami i informacjami, które składa się przy ubieganiu się o wydanie koncesji (art. 24 ust. 2 pr. dz. gosp.) W promesie ustala się okres jej ważności, na czas określony, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy (art. 24 ust. 3 pr. dz. gosp.). Jest to czas w zasadzie wystarczający na wydanie przez organ koncesyjny decyzji rozstrzygającej. Ponadto treść przepisu art. 24 pr. dz. gosp. nie dopuszcza sytuacji, aby o daną promesę koncesji i koncesję ubiegali się różni przedsiębiorcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>