Przepisy ustaw samorządowych

Należy nadmienić, że niedostatecznie precyzyjnie a wręcz zbyt ogólnikowo sformułowane zostały przepisy ustaw samorządowych: ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku, ustawy o samorządzie powiatowym z 1998 roku i ustawy o samorządnym województwie z 1998 roku. Określone przepisy tych ustaw w lakoniczny sposób nakładają na te samorządy obowiązek działań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wobec powyższego jednostki rzadko podejmują jakiekolwiek działania w tej materii. Należy także nadmienić, że na mocy ustawy o pomocy społecznej z 1991 roku (z późniejszymi zmianami) domy pomocy społecznej przekazane zostały do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i wyłączone z zakresu kompetencji Ministra Zdrowia. Wobec zupełnie innych źródeł i zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeń z zakresu pomocy społecznej – socjalnych, także innego podporządkowania, mogą się pojawić i przypuszczalnie wystąpią trudności, aby do zespołów realizujących świadczenia pielęgnacyjne włączać pracowników socjalnych, co w istocie wzmocniłoby pozycję tych zespołów i poszerzyło zakres ich czynności. Należy rozważyć możliwości zawarcia odpowiednich porozumień a następnie umów pomiędzy gminami a zespołami pielęgniarek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>