Przyjęcie ustawy o działalności gospodarczej – kontynuacja

Aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia działalności gospodarczej jest Kodeks Cywilny, który określa różnego rodzaju umowy cywilnoprawne – zarówno umowy nazwane, jak i coraz częściej pojawiające się umowy nienazwane. W rozwijaniu działalności w zakresie opieki zdrowotnej zastosowanie znajdują inne umowy, które sąalbo nierozłącznym i koniecznym warunkiem jej prowadzenia, jak np. umowa o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie leczenia, a tym samym i w zakresie wykonywanych zabiegów w dziedzinie pielęgniarstwa, albo umowy, których zawarcie ułatwia podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych -np. umowa na wynajem pomieszczeń, itp.

Stosunkowo często podstawę prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej stanow i zawarcie umowy spółki cywilnej. Przepisy Kodeksu Cywilnego w tym zakresie określają niezbędne warunki dla zawarcia tego rodzaju umowy, między innymi określają prawa i obowiązki każdego ze wspólników, konieczność wniesienia wkładu, którymi mogą być różnego rodzaju składniki majątkowe a nawet świadczenie pracy na rzecz spółki.

Należy podkreślić, iż spółka cywilno-prawna jest stosunkowo wygodną formą, w jakiej mogłaby być prowadzona działalność w zakresie pielęgniarstwa – przez kilka lub kilkanaście pielęgniarek lub także osoby reprezentujące pokrewne zawody lub wykonujące zbliżone zadania – pracownicy socjalni, fizjoterapeuci i rehabilitanci etc. Przesłanki prawne dla jej założenia są stosunkowo proste. Nie jest wymagane wniesienie składników majątkowych bardzo wysokiej wartości, a w każdym razie o wiele niższej, niż w spółkach prawa handlowego. W imieniu spółki może występować i zawiadywać jej sprawami każdy ze wspólników lub wspólnik wyznaczony. Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, a więc na zasadach szczegółowo określonych w Kodeksie.

Działalność gospodarcza związana ze świadczeniem usług zdrowotnych

Działalność gospodarcza związana ze świadczeniem usług zdrowotnych prowadzona może być w formach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Z dotychczas czterech znanych form spółek prawa handlowego w zasadzie najczęściej spotykana i preferowana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotą tej spółki jest to, że posiada ona osobowość prawną. Odpowiedzialność wspólników jest ściśle limitowana i ograniczona. Za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka, która jest niezależnym bytem prawnym od samych wspólników. Wobec powyższego każdy ze wspólników odpowiada tylko do wysokości wniesionego udziału. W spółce z o.o. wkładem może być nie tylko wkład pieniężny, ale także wniesione udziały w formie składników majątkowych, np. pomieszczenia czy urządzenia. W obecnych warunkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje się być jedyną formą, która może być zalecana dla rozwijania działalności gospodarczej w sferze pielęgniarstwa przez małe kilku lub kilkunastoosobowe grupy. Założenie tej spółki nie jest skomplikowaną kwestią prawną. Należy zawrzeć poprawną, zgodnie z wymogami umowę spółki a następnie dokonać rejestracji sądowej spółki w sądzie rejestrowym sądu okręgowego. Wymagane udziałyjakie muszą być wniesione przez wspólników nie są wygórowane, a ich minimalna łączna wysokość jest na miarę skromnych możliwości finansowych środowiska zawodowego pielęgniarek. Możliwe jest prowadzenie na bazie takiej spółki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Pozostałe rodzaje spółek prawa handlowego – jawna lub komandytowa oraz akcyjna nie powinny być w obecnych polskich realiach zalecane środowisku pielęgniarskiemu jako forma i podstawa prowadzenia własnej przedsiębiorczości. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych przewiduje istotne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach, tak gdy chodzi o znane już rodzaje spółek prawa handlowego jak i powstanie nowych spółek-w szczególności spółki partnerskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>