PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH CZ. II

Mechanizmy, które na dzień dzisiejszy warunkują polityką Kas dalekie są jeszcze od rozwiązań docelowego modelu. N ieprawidłowości występujące w funkcjonowaniu Kas Chorych mają swoje źródło między innymi w braku konkurencji między płatnikami i upolitycznianiu Rad Kas Chorych. Zagraża to sprowadzeniu Kas do roli bezwolnego płatnika.

Propozycją, która może przyczynić się do rozwiązania wiciu problemów jest poszerzenie systemu o inne niż publiczncKasy Chorych instytucje ubezpieczeniowe. Istotne warunki funkcjonowania innych niż Kasy Chorych Instytucji Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Inne niż Kasy Chorych Instytucje Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego powinny spełniać następujące założenia:

– 1. Zniwelowanie możliwości powstania rozwarstwienia na Kasy bogate i biedne w związku ze strukturą ubezpieczonych poprzez:

– objęcie mechanizmem wyrównania finansowego niwelującego różnice poziomu dochodów i kosztochłonności ubezpieczonych innych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego,

– wprowadzenie rozwiązań systemowych kierujących działania ubezpieczycieli na wdrażanie efektywniejszych metod zarządzania zamiast na wybieranie z rynku określonej struktury ubezpieczonych.

– 2. Wprowadzenie jednakowych, podstawowych zasad i zrównanie szans funkcjonowania dla Kas Chorych i prywatnych Instytucji Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

– składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne byłaby na jednakowym poziomie dla wszystkich ubezpieczonych niezależnie od wyboru Kasy lub instytucji ubezpieczeniowej,

– członkostwo w Krajowym Związku Kas Chorych powinno być obowiązkowe dla wszystkich uczestników systemu,

– poddanie instytucji ubezpieczeniowych silnemu nadzorowi ze strony Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

– 3. Utworzenie stabi Inej konkurencji pomiędzy ubezpieczycielami i wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających powstawanie monopolu.

– 4. Zachowanie zasady oddzielenia płatnika od świadczeniodawcy.

– 5. Wprowadzenie wymagań kapitałowych dla instytucji ubezpieczeniowej (opisanej w art. 4a).

– 6. Stworzenie jasnych zasad i warunków likwidacji kas i prywatnych instytucji ubezpieczenia oraz algorytmu alokacji ubezpieczonych i zobowiązań do pozostałych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

– 7. Konieczne określanie szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania i cofania zgody na działalność w zakresie realizacji zadań PUZ przez prywatne instytucje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>