ROLA I ZADANIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. zadaniami samorządu lekarzy jest:

– 1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza:

– 2) ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deonto- logii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie:

– 3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza:

– 4) integrowanie środowiska lekarskiego:

– 5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia:

– 6) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i zagranicą:

– 7) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin:

– 8) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich:

– 9) wykonywanie innych zasad określonych odrębnymi przepisami. Zgodnie z ustawą zadania te samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:

– 1) stwierdzanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy:

– 2) negocjowanie warunków pracy i płac:

– 3) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza:

– 4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej:

– 5) przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia:

– 6) opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie:

– 7) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych:

– 8) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza:

– 9) sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego:

– 10) występowanie w obronie interesów indy widualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy:

– 11) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.

Dyskusja nad poszczególnymi zadaniami oraz sposobami ich realizacji jest szczególnie na czasie w chwili transformacji dotychczasowych form organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Zwłaszcza od czasu wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i masowego odchodzenia od wszechobecności publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz przechodzenia wielkiej liczby lekarzy na niekodeksowe sposoby wykonywania praktyki lekarskiej miejsce Izby Lekarskiej zmienia się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>