Warunki koncesjowania cz. II

– 4) ochrony osób i mienia, tj. działalności wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt 4 pr. dz. gosp. Są to przede wszystkim przepisy ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zm.). Powołana ustawa (w art. 16) stanowi, iż po zasięgnięciu opinii właściwego (ze względu na miejsce działalności usługi) komendanta wojewódzkiego Policji – organem właściwym do udzielenia, ograniczenia lub cofnięcia koncesji na działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Koncesję wydaje się na wniosek zainteresowanego:

– a) przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną mającą licencję II stopnia oraz

– b) przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli ma ona licencję II stopnia i jest wspólnikiem spółki osobowej albo członkiem zarządu spółki kapitałowej, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.

Usługi ochrony osób są działalnością, których ustawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub nietykalności osoby ochranianej. Z kolei usługi ochrony mienia obejmują działania, których zasadniczym celem jest zapewnienie nieprzerwanego korzystania z rzeczy przez uprawnionego i dotyczą głównie przeciwdziałania kradzieżom i zniszczeniu chronionego mienia. Usługi te mają formę usług ochrony fizycznej wykonywanej bezpośrednio przez pracowników ochrony lub też zabezpieczenia technicznego, polegającego na zastosowaniu odpowiednich urządzeń i środków technicznych.

Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia można cofnąć, jeżeli przedsiębiorca:

– 1) poprzez swoje działanie stwarza zagrożenie dla gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwa państwa albo dla zagrożenia bezpieczeństwa i dóbr osobistych obywateli:

– 2) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli przez uprawnione organy:

– 3) nie podjął tej działalności w ciągu 6 miesięcy od daty jej rozpoczęcia określonej w koncesji oraz

– 4) zawiadomił organ koncesyjny o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji.

Minister spraw wewnętrznych i administracji określił także w drodze rozporządzeń:

– z 27 maja 1998 r. – rodzaje dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. nr 69, poz. 457),

– z 27 maja 1998 r. – dokumentację wymaganą przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania (Dz.U. nr 69, poz. 458), a także

– z 4 czerwca 1998 r. – wzory i tryb wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz tryb i częstotliwość wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony (Dz.U. nr 78, poz. 511):

– 5) transportu lotniczego, tj. działalności zawartej w art. 14 ust. 1 pkt 5 pr. dz. gosp. Są to przepisy ustawy z 31 maja 1962 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. nr 32, poz. 153 z późn. zm.) Ponadto są to przepisy rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 26 października 1995 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzieleni koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych (Dz.U. nr 130, poz. 635), a także kolejne rozporządzenie tego ministra z 28 stycznia 1994 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce (Dz.U. nr 14, poz. 49).

Na wykonywanie transportu lotniczego i innych usług lotniczych koncesji udziela minister transportu i gospodarki morskiej. Przez określenie „transport lotniczy” należy rozumieć przewóz statkiem powietrznym pasażerów, bagażu, towarów i poczty. Określenie „inne usługi lotnicze” obejmuje budowę i eksploatację lotnisk i urządzeń technicznych, a także dworców lotniczych i obiektów zaplecza, usługi w zakresie startu, lądowania i parkowania statków, jak również usługi logistyczne na rzecz pasażerów, przewozu ładunków lub serwisu technicznego.

Działalność gospodarczą w Polsce w tym zakresie prowadziły wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe PLL „LOT” i „Porty Lotnicze”. W 1999 r. PLL „LOT” zostało przekształcone w spółkę akcyjną Skarbu Państwa, zaś niepaństwowym podmiotom stworzono możliwość wykonywania transportu lotniczego i innych usług lotniczych na podstawie koncesji.

Koncesja ta, poza nazwą przewoźnika i jego siedzibą, określa przede wszystkim rodzaj i zakres działalności, miejsce jej wykonywania (lub obszar), typy statków, położenie lotniska i rodzaje urządzeń technicznych:

– 6) budowy i eksploatacji autostrad płatnych, tj. działalności ujętej w art. 1 ust. 1 pkt 6 pr. dz. gosp. W tym obszarze zalicza się przepisy ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. nr 127, poz. 627 z późn. zm.). Istotnymi źródłami prawa są także dwa rozporządzenia: pierwsze – wydane przez ministra transportu i gospodarki morskiej z 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych (Dz.U. nr 58, poz. 306) oraz drugie – ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną (Dz.U. nr 64, poz. 332).

Na budowę i eksploatację autostrad koncesji udziela minister transportu i gospodarki morskiej. Wiele czynności w toku postępowania koncesyjnego wykonuje Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad – jako wyspecjalizowana agenda będąca państwową osobą prawną.

Koncesji tych udziela się spółce z o.o. lub spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce o kapitale zakładowym (akcyjnym) nie mniejszym niż 10 min euro, której oferta została w wyniku przetargu uznana za najkorzystniejszą.

Koncesja ta może być udzielona na budowę i eksploatację autostrady, jak również wyłącznie na jej budowę bądź eksploatację całości lub jej odcinka. Koncesja określa: nazwę spółki i jej siedzibę, przedmiot działalności (budowę autostrady lub jej eksploatację), datę rozpoczęcia działalności, obowiązki koncesjonariusza oraz okres na jaki koncesja została udzielona:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>