Zakres kontrolowanych uprawnień organu koncesyjnego

Z kolei dla przedsiębiorców podstawowe znaczenie ma określony przez pr. dz. gosp. zakres kontrolowanych uprawnień organu koncesyjnego. Należy zauważyć, iż ustawa ta (w art. 21 ust. 1) wyraźnie określa przedmiot kontroli, której jest działalność gospodarcza. Określony przedmiot kontroli ujmuje następujące zakresy zagadnień:

– 1) zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z udzieloną koncesją:

– 2) przestrzeganie warunków wykonywania tej działalności określonych w odrębnych przepisach prawnych, jak i ustalonych przez organ koncesyjny w udzielonej koncesji, a także

– 3) obronność lub bezpieczeństwo państwa, jak również ochronę bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli albo inny ważny interes publiczny.

Przyjęte rozwiązanie należy traktować w kategoriach kompetencji organu koncesyjnego, zaś przedmiotem kontroli działalności gospodarczej objętej koncesjonowaniem jest ocena korzystania z koncesji. Dlatego też kontrola wykonywana na podstawie art. 21 pr. dz. gosp. nie ogranicza, ani też nie wyklucza kontroli wykonywanej przez inne organy i w innym charakterze.

Organ koncesyjny może wykonywać kontrolę działalności koncesjonariusza we własnym zakresie lub powierzyć jej wykonanie innemu organowi administracji państwowej, wyspecjalizowanemu w kontroli danego rodzaju działalności gospodarczej (art. 21 ust. 6). Przepisy ustawy nie określają czy powierzenie to ma mieć charakter stały lub okresowy, czy wykonanie kontroli ma być odpłatne lub nie oraz czy organ kontroli może odmówić wykonania takiego zlecenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>