Zmiany, jakie wprowadza nowe ustawodawstwo w opiece zdrowotnej

Sytuacja prawna w omawianym zakresie zasadniczo zmieni się z dniem 1 stycznia 2001 r., tj. wraz z wejściem w życie, zastępującej ustawę o działalności gospodarczej, ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Nowa ustawa o działalności gospodarczej definiuje tę działalność podobnie do dotychczasowej, zasadniczo tak samo określa też przedsiębiorcę, wprowadza jednak nowy status spółki cywilnej, nakazując uważać za przedsiębiorcę nie spółkę, lecz wspólnika spółki cywilnej w zakresie jej działalności (art. 2 ust. 3).

Zmiany, jakie wprowadza nowe ustawodawstwo w interesującej nas dziedzinie są jednak znacznie poważniejsze – i nie dające się do końca rozpoznać. Nie będzie się już dokonywać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a ewidencja zostanie zastąpiona przez rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez właściwe sądy rejonowe. Znika dotychczasowe wyłączenie wpisu do rejestru podmiotów, które na prowadzenie określonej działalności uzyskują wymagane przepisami prawa zezwolenia – a zatem znika wyłączenie praktyk lekarskich oraz praktyk pielęgniarek i położnych.

Prawo o działalności gospodarczej wyraźnie wyłączyło swoje zastosowanie jedynie do jednego rodzaju działalności polegającej na samodzielnym wykonywaniu zawodu – mianowicie w odniesieniu do świadczących pomoc prawną adwokatów i radców prawnych (art. 87), nie wyłączając zatem wykonywania żadnego zawodu medycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>